Fachowcy360.pl

Wszyscy fachowcy w jednym miejscu

przeciwpożarowe wyłączniki prądu
Dom

Czym są przeciwpożarowe wyłączniki prądu?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie wyłączenie zasilania budynku podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podpisane przez Ministra Infrastruktury, określa podstawowe wymagania w przedmiocie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Czym dokładnie jest PWP?

Zasady instalacji PWP

Wyżej wspomniane rozporządzenie określa ściśle zasady instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Mianowicie jest on obowiązkowy w budynkach, kiedy ich kubatura przekracza 1000 m³ lub istnieją w nich strefy zagrożone wybuchem.

Wyłącznik przeciwpożarowy prądu — definicja

Obowiązujące Rozporządzenie jasno wskazuje, że zadaniem wyłącznika prąd jest odcięcie instalacji elektrycznej w budynku objętym pożarem. Istotnym faktem jest to, że odcięcie dopływu energii elektrycznej przedmiotowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii. Wyjątkiem jest źródło zasilające urządzenia, których praca podczas pożaru jest niezbędna.

Zapoznając się z definicją wyłącznika przeciwpożarowego, należy wziąć pod uwagę dwojakie objaśnienie, zależne od stron biorących udział zarówno w projektowaniu, jak i eksploatacji tego urządzenia.

Wyłącznik przeciwpożarowy z punktu widzenia projektanta to urządzenie, które odłącza instalację elektryczną, od źródła zasilania zaś z punktu widzenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest to element, który dokonuje wyłączenia zasilania obiektu.

Należy pamiętać, że PWP pomimo swojej nazwy, nie ma funkcji przeciwpożarowej. Jego nazwa została przyjęta na wniosek Straży Pożarnej, a jego jedyną funkcją w całej akcji ratowniczo-gaśniczej jest bezpieczne odłączenie obiektu od dopływu energii.

Co z urządzeniami niezbędnymi podczas pożaru?

Wyłącznik przeciwpożarowy odcina dopływ energii elektrycznej do wszelkich jej odbiorników. Wyjątkiem tutaj są obwody zasilające urządzenia niezbędne podczas akcji ratowniczej. Do tych urządzeń można zaliczyć:

  • windy dla ekip ratowniczych,
  • oświetlenia i oznakowanie awaryjne i ewakuacyjne,
  • system ostrzegawczy,
  • pompy pożarowe,
  • wentylację pożarową i napędy klap dymowych,
  • systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Kabel instalacji pożarowych

Na podstawie uwarunkowań technicznych i budowlanych, projektant instalacji elektrycznych decyduje o dokładnym rodzaju wyłącznika PWP. Aparat wykonawczy wyłącznika przeciwpożarowego prądu powinien być zainstalowany na zewnątrz lub wewnątrz budynku. W jego układzie musi znaleźć się kabel instalacji pożarowych, czyli przewód doprowadzający energię do PWP, który ma ognioodporność E30 według normy DIN 4102-12. Na rynku możemy spotkać wiele kabli spełniających to kryterium. Jedno jest pewne — trasa kabla musi zostać zabezpieczona przed działaniem wody, czyli głównego środka gaśniczego.

Należy pamiętać, że pożar to zjawisko niebezpieczne i ekstremalne, które może wystąpić w każdej chwili, niezależnie od miejsca. Dlatego też instalacja elektryczna każdego budynku musi zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania w każdych warunkach.